Vedtægter for Dansk Ural/Dnepr Motorcykelklub
Vedtægter for Dnepr-Ural-Motorcykelklub
Vedtaget på generalforsamlingen 14/8 2021

§1 Navn og Hjemsted
Foreningens navn er Dnepr-Ural Motorcykelklub, i uformelle sammenhænge forkortet til (D.U.M.) Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.
 
§2 Foreningens Formål
Foreningens formål er at samle mennesker, der har interesse i østeuropæiske motorcykler med særlig fokus på IMZ, KMZ og varianter heraf. Foreningen bør samarbejde med lignende klubber for andre østeuropæiske motorcykler. 
Klubbens medlemmer opfordres til at deltage i nationale og internationale sammenkomster, samt at udveksle erfaringer angående deres motorcykler.
D.U.M. udgiver et nyhedsbrev som udsendes på mail eller post, når der er indlæg nok til udgivelse. Mindst en gang om året opdateres medlemslisten. Medlemslisten udsendes til medlemmerne, som skal behandle den fortroligt.
 
§3 Medlemmer
Som medlem kan optages alle med interesse for østeuropæiske motorcykler. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt. Medlemskabet gælder for hele familien.
D.U.M.’s bestyrelse kan ved enstemmig afgørelse ekskludere et medlem, hvis forhold og adfærd har vist sig at være uforenelig med klubbens interesser eller vedtægter. Et ekskluderet medlem kan få prøvet sin eksklusion ved den næste ordinære generalforsamling.
 
§4 Ordinær Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en lørdag i august, medmindre andet annonceres. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel via foreningens nyhedsbrev. Med indkaldelsen følger dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent;
2. Bestyrelsens beretning;
3. Godkendelse af regnskab underskrevet af kasserer og revisor;
4. Indkomne forslag;
5. Fastsættelse af kontingent;
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer med flere jf. nedenfor i § 6
7. Eventuelt.
 
Der foretages skriftlig afstemning, hvis mindst 10 % af de fremmødte kræver det. Ved personvalg dog kun hvis der er mere end 1 kandidat. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, enten skriftligt eller pr mail til formanden. Der skal kvitteres for modtagelse af indkomne forslag. Senest 7 dage før generalforsamlingen skal indkomne forslag sendes pr mail til medlemmer og offentliggøres på klubbens hjemmeside
 
§5 Ekstraordinær Generalforsamling
Indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling, men med mindst 14 dages varsel med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandles, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller ¼ af samtlige medlemmer forlanger det over for bestyrelsen skriftligt eller via formandens mail.
 
§6 Bestyrelsen
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af mellem 3 og 5 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode. Ca. halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og den andel halvdel er på valg i ulige år. Revisor vælges for en 2-årig periode i lige år og suppleanter og revisorsuppleant for en 1-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv straks efter generalforsamlingen og meddeler herefter valget af formand, næstformand og kasserer til medlemmerne. Bestyrelsen tegnes udadtil af formanden samt kassereren. Formanden eller mindst en tredjedel af bestyrelsen, kan indkalde til bestyrelsesmøde. Bestyrelsessuppleanter kan indkaldes til bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 40% af bestyrelsen er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt, kan man nedsætte arbejdsgrupper til specielle opgaver. Professionel betalt assistance kan kun benyttes med generalforsamlingens vedtagelse.
Der skrives beslutningsreferat, et evt. mindretal kan få deres synspunkt optaget i referatet. Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder udsendes til medlemmer som nyhedsbrev. Disse referater skal medlemmerne betragte som fortroligt materiale.
 
§7 Foreningens Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor den ene er ordinær. Foreningens formue og aktiver skal, i tilfælde af opløsning, overgå til en forening, der arbejder for motorcyklismens interesser eller velgørenhed.
 
dnepr ural mc